Lejebetingelser
Den lejeaftale, du indgår er mellem dig og Hotel Hvideklit. 

INDLEDNING 
Lejer skal være fyldt 18 år, den dag sommerhuset bestilles. Ved ungdomsgrupperejser skal lejer af sommerhuset være fyldt 21 år, den dag sommerhuset bestilles. 

Sommerhuset skal altid forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen. 

Nøglen vil normalt kun kunne udleveres, såfremt den fulde leje er betalt.

2. SOMMERHUSET 

2.1 Sommerhuset og grundens anvendelse og størrelse: Med mindre andet er aftalt med Hotel Hvideklit, må sommerhuset ikke anvendes til andet end ferieformål. Sommerhusets angivne m²-størrelse er beregnet ud fra soklens udvendige mål. Det er forbudt at opstille telte, campingvogne og lignende på eller ved sommerhusgrunden. 

2.2 Antal deltagere: Sommerhuset og den dertil hørende grund må til enhver tid højst bebos af det antal voksne, unge og børn i alderen 3-11 år, Sommerhuset er stillet til rådighed for (se husoplysningerne i katalog eller på internettet). Børn under 3 år medregnes ikke i det samlede antal, idet lejeren selv skal medbringe barneseng og sengetøj. Bebos Sommerhuset af flere personer end maksimalt tilladt, eller har lejer opstillet telte, campingvogne eller lignende på eller ved sommerhusgrunden, har ejeren eller Hotel Hvideklit ret til uden varsel at bortvise de overskydende personer. Efterkommer lejer ikke en sådan bortvisning inden 12 timer, fra bortvisning er meddelt, har ejeren og/eller Hotel Hvideklit ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige beboere uden refusion af leje. Hotel Hvideklit formidler hovedsageligt sommerhuse til familier og par. Hotel Hvideklit eller Sommerhusets ejer er berettiget til at afvise en ungdomsgruppe, såfremt anmeldelse af grupperejse ikke er sket i god tid inden lejemålets påbegyndelse. 

2.3 Husdyr og allergi: I nogle sommerhuse er husdyr ikke tilladt. ejeren eller Hotel Hvideklit kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i Sommerhuset, eller at husejer ikke selv holder husdyr. Hotel Hvideklit påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte sommerhuse. 

2.4 Støj: Lejere kan uventet blive udsat for støj fra byggeri, trafik eller lignende. Hverken ejeren eller Hotel Hvideklit kan gøres ansvarlig for støjgener. 

2.5 Internet: Internetforbindelser/bredbånd udbydes på flere forskellige måder, fx via kabel, trådløst m.v. Internet er en ekstra ydelse, som ejeren stiller til rådighed, og på grund af de udfordringer der kan være i form af mangelfuld dækning i sommerhusområderne samt varierende datamængde og hastighed, kan Hotel Hvideklit og ejeren ikke holdes ansvarlig for dårligt signal, overbelastning af antenner, kabelproblemer eller andre problemer med dækning eller datamængde. Internetadgang må alene anvendes af myndige lejere, og anvendelsen skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning. 

2.6 Rygning: Det er ikke tilladt at ryge i sommerhusene, med mindre andet udtrykkeligt fremgår. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke har været røget i Sommerhuset. Ved overtrædelse af rygeforbuddet opkræves et gebyr på DKK 3.000. 

2.8 Swimmingpools: Hvis Sommerhuset indeholder swimmingpool, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens brug fra sommerhusejer eller Hotel Hvideklit. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen. Børn må ikke opholde sig i poolområdet uden opsyn af voksne. 

3. PRISER OG BETALINGER

Alle priser er angivet i DKK (danske kroner) pr. sommerhus, med mindre andet er anført. Bestillingen er bindende straks, uanset hvorledes bestillingen foretages. Når lejers bestilling er registreret, fremsender Hotel Hvideklit en bekræftelse på lejeaftalen, og lejebeløbet opkræves i en eller to rater jfr. nedenfor. Lejebevis fremsendes, når hele lejebeløbet er betalt. 

6. ANNULLERING/ÆNDRINGER 

6.1 En annullering kan kun ske skriftligt, og er først gældende fra den dag, den er Hotel Hvideklit i hænde. 

6.5 Såfremt lejer kan sætte en anden lejer i sit sted, i samme tidsrum og til samme pris, accepterer Hotel Hvideklit en navneforandring mod betaling af gebyr på DKK 550,- hhv. SEK 725. Meddelelse herom skal tilgå Hotel Hvideklit skriftligt. 

7. ENERGI, VAND OGTELEFONAFREGNING 

7.1 Energi og vand: Straks efter lejemålets påbegyndelse sendes en mail eller SMS med el målerstanden til hhv. mail@hotelhvideklit.com eller på telefon +45 31320004. Elmåleren viser ikke decimaler, dvs., at måleren viser hele kWh. Også evt. røde tal er hele kWh. Efter lejemålets ophør aflæser lejer, Sommerhusets ejer eller Hotel Hvideklits servicemedarbejder igen målerstanden, og denne aflæsning danner grundlag for opgørelse af strømforbruget. Lejer betaler for forbrug i hele lejeperioden, også selv om lejer ikke har gjort brug af Sommerhuset i hele lejeperioden. Sommerhuset vil være foropvarmet til ca. 15 grader i perioden d. 1. november til 31. marts, forudsat at lejemålet er bestilt senest 3 dage før indflytningsdagen. I perioden d. 1. november til 31. marts, vil lejers eller Sommerhusets ejers målertal være gældende, mens det er Hotel Hvideklits målertal, der vil være gældende i perioden d. 1. april til 31. oktober. 

9. SLUTRENGØRING

Lejer er forpligtet til at efterlade Sommerhuset i opryddet og grundigt rengjort stand. Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer. Efterlad altid Sommerhuset i samme stand, som man selv ønsker at overtage det. Slutrengøring kan mod betaling normalt bestilles hos Hotel Hvideklit eller Sommerhusets ejer. Af hensyn til ansvar overfor ejer, er det derimod ikke tilladt lejer at lade tredjemand udføre rengøringen. Omkostninger ved manglende eller mangelfuld oprydning og/eller slutrengøring stilles lejer i regning. Hvis rengøring er incl. i lejen, eller hvis lejer har bestilt rengøring, fritager dette ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab, rengøre bageovn og udendørs grill, samt foretage oprydning i og omkring Sommerhuset før afrejsen. 

Sommerhusets ejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe jfr. pkt. 2.2, eller udlejning til andet end ferieformål berettiget til at stille krav om obligatorisk slutrengøring, og når der er tale om udlejning mere end 21 dage berettiget til at stille krav om obligatorisk rengøring efter 14 dage og herefter hver uge. 

10. SKADER

Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejer er overfor ejeren ansvarlig for de skader på Sommerhuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til det lejede sommerhus. Lejer har fuldt ansvar for at dække alle omkostninger for skader der måtte ske. Ejeren eller Hotel Hvideklit er ansvarlig for vurdering og udredning af eventuelle skader på lejers fulde bekostning.

11. MANGLER, REKLAMATION OG AFHJÆLPNING

Lejemålet overlades til lejer uden mangler. Såfremt lejer ved overtagelse af Sommerhuset konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved Sommerhuset, påhviler det lejer straks at reklamere, idet lejemålet i benægtende fald betragtes som overdraget til lejer uden mangler, og idet lejer i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende. Reklamationer vedr. rengøringen skal fremsættes straks. Reklamationer over skader eller mangler skal fremsættes hurtigst muligt og senest 72 timer fra lejeperiodens begyndelse eller efter konstatering af en mangel eller skade. Reklamationer skal rettes til Sommerhusets ejer eller Hotel Hvideklit.